• kontakt@kongreslesny.pl

Krzysztof Niedziałkowski

Krzysztof Niedziałkowski

Adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN oraz Instytucie Biologii Ssaków PAN w Białowieży.

Dr Krzysztof Niedziałkowski pracuje w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN oraz Instytucie Biologii Ssaków PAN w Białowieży. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na społeczno-politycznych uwarunkowaniach ochrony przyrody i środowiska. Brał udział w przygotowywaniu propozycji ustawowych mających na celu ochronę korytarzy ekologicznych w Polsce. Był członkiem zespołu ekspertów powołanego przez Prezydenta RP do przygotowania pakietu ustaw regulujących status Puszczy Białowieskiej. Brał udział w pracach Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) powołanej przez ONZ oraz Białowieża Science Initiative przy European Forest Institute. Członek zespołu doradczego ds. kryzysu klimatycznego przy prezesie PAN. Członek-założyciel i wiceprzewodniczący Sekcji Socjologii Środowiska Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz członek-założyciel Sekcji Relacji Międzygatunkowych PTS. Wyniki swoich prac publikował w takich czasopismach jak: „Ecology and Society”, „Forest Policy and Economics”, „Land Use Policy”, „Environmental Sociology”, „Ecological Economics” i „Conservation Biology”.