• kontakt@kongreslesny.pl

Krzysztof Adamowicz

Krzysztof Adamowicz

Kierownik Katedry Ekonomiki Leśnictwa na Wydziale Leśnym i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Dr hab. Krzysztof ADAMOWICZ, prof. UPP urodził się 24 III 1974 roku w Inowrocławiu.
Podstawowa dziedzina – nauki leśne, dyscyplina naukowa – leśnictwo.
Główne kierunki działalności naukowej to wyjaśnianie zależności między środowiskowymi i ekonomicznymi aspektami funkcjonowania leśnictwa w powiązaniu z polityką leśną i środowiskową, identyfikacja i kwantyfikacja procesów
zachodzących na rynku surowca drzewnego w korelacji z zachodzącymi zmianami gospodarczymi, społecznymi i ekologicznymi, predykcja procesów gospodarczych zachodzących w leśnictwie i przemyśle drzewnym wraz z budową podstaw merytorycznych oceny tych procesów, windykacja należności i ocena ryzyka finansowego związanego z realizacją zadań stawianym współczesnej gospodarce leśnej oraz merytoryczne i metodyczne podstawy wartościowania lasów i jego funkcjonalnych części. W latach 1999-2000 pracował w Nadleśnictwie Łopuchówko Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu, gdzie odbył roczny staż zawodowy. Karierę naukową rozpoczął w 2000 roku zapisując się na studia III° realizowane na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej w Poznaniu. Od 1 III 2002 został zatrudniony na ½ etatu w Katedrze Ekonomiki Leśnictwa na stanowisku asystenta. W 2004 r. po uzyskaniu stopnia doktora nauk leśnych został zatrudniony na stanowisku adiunkta. W 2017 r. otrzymał stanowisko profesora i objął kierownictwo Katedry Ekonomiki Leśnictwa.  W trakcie swojego zatrudnienia poza obowiązkami związanymi z dydaktyką i pracami badawczymi realizował szereg przedsięwzięć z zakresu organizacyjnego. Był najpierw członkiem później sekretarzem komisji rekrutacyjnych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, pełnił funkcję pełnomocnika dziekana wydziału leśnego ds. kompleksowego remontu kampusu kolegium Cieszkowskich, był koordynatorem ds. decentralizacji Uczelni. Od 2017 roku zasiadał w Senacie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w 2018 r. został Pełnomocnikiem Dziekana Wydziału Leśnego ds. Ekonomicznych a w 2020 r. prodziekanem ds. finansów wydziału. Ponad to jest pełnomocnikiem Rektora ds. zakładów doświadczalnych, przewodniczącym Senackiej Komisji ds. Organizacji, Finansów i Rozwoju oraz sekretarzem Rektorskiej Komisji ds. decentralizacji finansów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W 1999 r ukończył, w gronie 25% najlepszych studentów, jednolite studia magisterskie na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej w Poznaniu. W 2004 r. obronił rozprawę doktorską, która została uznana za wyróżniającą, zatytułowaną: „Formy zabezpieczeń transakcji sprzedaży drewna w Lasach Państwowych i ich wpływ na efekty gospodarcze nadleśnictw na przykładzie RDLP w Poznaniu”.  W 2013 r., na podstawie dorobku naukowego i rozprawy pt. „Ocena zmian gospodarki leśnej prowadzonej przez PGL LP w handlu drewnem w Polsce”, otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego. Stanowisko profesora nadzwyczajnego otrzymał w 2017 r, rok później profesora uczelni a w lutym 2020 roku uzyskał również tytuł naukowy profesora. Łącznie opublikował przeszło 100 prac naukowych i popularnonaukowych. Z wydawnictw książkowych na uwagę zasługują m.in.: Bezpieczna windykacja należności terminowych (2007), Tradycyjne i nowoczesne metody zabezpieczeń terminowych transakcji w nadleśnictwie (2007).